Home

Återköp av egna aktier

Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen. Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning. Andra typer av värdeöverföring är traditionell kontantutdelning och inlösen av aktier Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker Ett återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier. Detta gör att det finns färre aktier utestående och det leder till att vinst per aktie ökar på de aktierna som finns kvar efter återköpet ÅterkÖp av egna aktier Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet REDAKTIONEN SVARAR: Hej Kerstin. Återköp är en form av utdelning kan man säga. När bolaget köper tillbaka egna aktier har de ofta syftet att makulera dem. Det innebär att den totala mängden aktier minskar och din andel i bolaget bli aningen större i förhållande till det totala antalet aktier. Du behöver alltsåinte sälja dina aktier

Vad är återköp av aktier? Avanz

 1. Aktieåterköp är ett alternativ till aktieutdelning för ett aktiebolag som vill betala ut pengar till aktieägare. I en vanlig aktieutdelning delar företaget ut ett visst belopp per aktie, men i ett aktieåterköp köper företaget aktier i sig självt. De inköpta aktierna antingen makuleras, alltså ogiltigförklaras och upphör att existera, eller behålls bland företagets övriga tillgångar för att säljas i framtiden. Aktier som ägs av företaget självt ägs i.
 2. skar mängden aktier i bolaget. Detta innebär att varje aktie som återstår blir värd mer eftersom det är färre aktier som ska dela på samma bolagsvärde. Återköp av egna aktier som handlas på en börs gjordes möjligt efter en lagändring år 2000. Återköp på engelska heter repurchase eller returns
 3. Vid en försäljning av egna aktier har de befintliga aktieägarna företrädesrätt till att köpa de aktier som skall avyttras. Klassificering Ett förvärv av egna aktier i ett aktiebolag skall inte bokföras som en tillgång utan ett sådant förvärv skall bokföras till anskaffningsvärdet i fritt eget kapital

Ni kan självfallet köpa ut delägaren med egna medel. Dessutom finns det en möjlighet att aktiebolagen köper tillbaka sina egna aktier. Detta är möjligt enligt 19 kap. 5 § Aktiebolagslagen (här). De förvärvade aktierna ska dock avyttras så fort som möjligt, senast efter 3 år Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord och skuldsanering. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun Detta gör det ofta svårt att finansiera ett utköp av en delägare. Men det finns lösningar som banklån, säljarrevers (köparen får kredit och betalar säljaren enligt en avbetalningsplan) eller indragning av aktier. Här ska jag berätta hur det senare går till och vad man bör tänka på

Investors styrelse föreslog att den ordinarie Årsstämman skulle ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Detta mandat innebär att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie bolagsstämma - om man så finner lämpligt - besluta om återköp av bolagets aktier. Återköp kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym, i enlighet med gällande lagstiftning. Eventuella återköp kan komma att ske såväl över börs som genom. Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen

Styrelsen för Holmen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019 om återköp av egna aktier. Återköp får ske, under perioden från och med den 16 augusti 2019 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst så många B-aktier att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske. Återköp av aktier innebär att bolaget köper sina egna aktier via börsen, precis som om du eller någon annan investerare skulle köpa aktier i bolaget. Bolaget väljer sedan vanligtvis att makulera de köpta aktierna

Förvärvade egna aktier får överlåtas till deltagarna i LTI 2021 Aktieprogram i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 30 mars 2021. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 12 968 833 aktier av serie A och 95 466 989 aktier av serie B. NCC innehar 764 267 B-aktier i eget förvar Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget

Återköp av aktier har för svenska börsbolag varit tillåtet sedan år 2000, innan dess har Sverige haft en restriktiv syn när det kommer till förvärv av egna aktier. Det finns de som anser att traditionell utdelning är att föredra i och med att återköp av aktier är förknippat med risker för bolagets aktieägare Återsköp av egna aktier 2019. Årsstämman beslutade den 29 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande högst 961 667 aktier. 29 oktober 2019 Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Återköp av aktier - Hur & varför företag köper tillbaka aktie

Återköp av egna aktier Sedan årsstämman 2015 har styrelsen årligen bemyndigats att genomföra återköp av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram. Årsstämman 2020 bemyndigade styrelsen ånyo att besluta om förvärv av högst 130 000 egna aktier under tiden fram till nästa årsstämma Optionslån, konvertibellån, vinstandelslån och kapitalandelslån. Förvärv och avyttring av egna aktier. Minska aktiekapitalet, reservfonden och överkursfonden. Upplösning av ett aktiebolag Återköp av egna aktier 2018. Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt. 1 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). 2 Prop. 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s. 54 ff.

LeoVegas avser att återköpa egna aktier för ett belopp upp till 10 000 000 EUR. Aktieåterköpen får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022. Syftet är att optimera bolagets kapitalstruktur och skapa aktieägarvärde genom att minska antalet utestående aktier. De återköpta aktierna kan även användas som betalning av eventuella framtida förvärv Fingerprint Cards ska återköpa egna aktier. Biometribolaget Fingerprint Cars styrelse har beslutat sig för att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande Återköp får ske fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av totalt antal aktier. SvJT 2003 Förvärv av egna aktier 1079 återköp. I enkätundersökningen deltog 33 av de 57 aktiebolagen vil ket innebär en svarsfrekvens på 58 procent. Vilka slutsatser som kan dras av undersökningen är en svår fråga att besvara eftersom så många faktorer, i synnerhet bortfallet, spelar in på undersökningsresultatet

Återköp av aktier får ske under perioden från och med den 11 september 2020 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen. Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor, dock förutsatt att koncernens soliditet inte får underskrida koncernens målsättning om 40 procent efter återköpen. Återköpen får omfatta högst så många aktier av. Återköp av egna aktier Ett sådant mandat innebär att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa årsstämma - om man så finner lämpligt - besluta om återköp av bolagets aktier. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet att skapa värde för bolagets aktieägare Återköp. Styrelsen för Enea AB kan från tid till annan besluta om att återköpa maximalt 10 procent av utgivna aktier inom ramen för det mandat som erhållits på årsstämman. Sådana återköp sker i omgångar och är beroende av marknadsvillkor samt gällande regler vid varje given tidpunkt. För aktuellt innehav av egna aktier, se. Nyckelord: Återköp, institutionell teori, innehållsanalys, fenomenologi, redovisningshistorik. Syfte: • En kartläggning av redovisningspraxis för börsbolagens återköp av egna aktier. Utifrån denna kartläggning vill vi påvisa gemensamma karaktäristika för såväl de återköpande som de ej återköpande bolagen

Återköp av egna aktier påverkar också aktiebolagets intressenter på olika sätt. 1 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). 2 Prop. 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s. 54 ff. 6. 1.1 Syfte och frågeställninga att tillåta återköp av egna aktier. (Dagens Industri 2000-08-19) Redan från att det blev tillåtet för svenska bolag att genomföra återköp av egna aktier var intresset stort. Under det första året, 2000, var det 34 företag som valde att utnyttja möjligheten till återköp av egna aktier Castellums styrelse har beslutat om återköp av egna aktier. Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat att återköpa egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 mars 2020. Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Köp av egna aktier. 2013-02-17 i Bolag. FRÅGA Vi är 3 delägare i AB. 1 vill bli utköpt, hur kan mani finansiera utköpet? Privata medel eller kan man använda sig av företagets tillgångar. SVAR. Ni kan självfallet köpa ut delägaren med egna medel

Återköp av aktier - För- & nackdelar för aktieägare

I mars år 2000 blev det tillåtet för börsnoterade bolag att genomföra återköp av egna aktier i Sverige. En del kritiker hävdar att återköp kan användas till att påverka aktiekursen positivt, till förmån för bland annat optionsinnehavare. I denna uppsats har vi undersökt om anta Diös inleder återköp av egna aktier. Diös Fastigheter AB (publ) inleder idag ett återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav. Återköp av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 november 2017 till och med den 22 maj 2018 2021-02-16 Återköp av egna aktier --6 140: 15 750 000: 350 961 662: 81 557 432: 2021-02-17 Återköp av egna aktier --10 320: 15 750 000: 350 950 342: 81 557 432: 2021-02-20 Split 7:1: 94 500 000: 2 105 704 812: 110 250 000: 2 456 655 614: 81 557 432 *) Apportemissioner i samband med förvärvet av Leica Geosystems

Fabege inleder återköp av egna aktier. Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2021. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av. Återköp får ske fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed. Återköpen får omfatta högst så många aktier av serie A att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms emittentregelverk, inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs 1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. 2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017

Flaggningsmeddelande med anledning av återköp av egna aktier. Styrelsen i Atrium Ljungberg beslutade vid styrelsemöte den 25 mars 2021 att utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier av serie B som gavs vid årsstämman samma dag. Enligt beslutet kan återköp ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman. Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om dels återköp, dels överlåtelse av egna aktier. Återköp av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet under förutsättning att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i. Återköp. Klöverns styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna stam- och preferensaktier. Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A. Genomförda återköp. Hufvudstaden har sedan 11 september 2020 köpt tillbaka 3 959 000 A-aktier. Hufvudstadens totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 8 965 000 A-aktier, vilket motsvarar 4,2 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,9 procent av det totala antalet röster

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor: Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen Efter flera års väntan på möjligheten till återköp av egna aktier har nyligen en ny lag trätt i kraft i Sverige vilken ger företagen möjlighet att återköpa 10 % av sina egna aktier. Det som tidigare varit möjligt för konkurrenter i andra länder blev nu möjligt för svenska börsnoterade företag från den 10 mars 2000 Återköp av egna aktier. Årsstämman 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget Fabege inleder återköp av egna aktier. Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017

Återköp av aktier. Enligt pressmeddelande den 30 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018 SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier. Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, inom ramen för förnyat bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 februari 2021, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa. Castellum återköper egna aktier. Bolag Styrelsen för Castellum har beslutat att återköpa egna aktier. Bolaget äger sedan tidigare inga egna aktier. Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Castellums finansiella ställning är god 10-procentsregel. Wallenstam får högst äga 10 % av de egna aktierna vid ett givet tillfälle. Fritt eget kapital. Endast fritt eget kapital får nyttjas för återköp av egna aktier. Insiderregeln. Inga köp får ske under en period av 30 dagar före rapportdatum samt under själva rapportdagen

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER - Addtec

Förslaget om återköp av egna aktier är en anpassning till vad som gäller i flertalet europeiska länder och syftar till att skapa nya möjligheter för aktiebolag att föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna. Målet är ett effektivare utnyttjande av bolagens och näringslivets resurser Pricer AB har slutfört återköp av egna aktier i syfte att säkra förpliktelser för bolagets incitamentsprogram. Pricer AB har under perioden 10 december till 16 december 2020 återköpt sammanlagt 400 000 B-aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 400 000 B-aktier som Pricer AB offentliggjorde den 9 december 2020. Återköpsprogrammet, som löpte.

Vad innebär återköp av aktier? Placer

 1. Nobina AB (publ) (Nobina) har under perioden 15 oktober - 19 oktober 2018 återköpt sammanlagt 325 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala.
 2. LeoVegas utnyttjar bemyndigande för återköp av egna aktier. Styrelsen i LeoVegas har beslutat att utnyttja det bemyndigande som lämnades på bolagets årsstämma den 8 maj 2020 om att återköpa egna aktier. LeoVegas avser att återköpa egna aktier för ett belopp upp till 10 000 000 EUR. Aktieåterköpen får ske vid ett eller flera.
 3. LeoVegas ska till Nasdaq Stockholm rapportera samtliga återköp av egna aktier som har ägt rum under programmet senast inom sju handelsdagar efter dagen för återköp. Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014
 4. Återköp egna aktier Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 194 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2013 samt högst 50 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter
 5. Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor: 1. Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki. 2
 6. Den föreslagna utdelningen eller återköp av egna aktier äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt
 7. Bakgrund: Från och med den 10 mars 2000 är det tillåtet för publika svenska börsföretag att handla i egna aktier. Det är intressant att belysa hur möjligheten att återköpa aktier uppfattas i Sverig.

Aktieåterköp - Wikipedi

 1. Pressmeddelande : 2020-05-27 20:01 Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har beslutat utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier. Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har beslutat utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 om återköp av egna aktier
 2. Återköp av egna aktier. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Lagercrantz Group har den 10 november 2005 återköpt 150 000 B aktier till en snittkurs av 23,50 kr. Lagercrantz aktuella.
 3. Swedbanks återköp av miljardbelopp är exempelvis ingen värdehöjare. Med tanke på Riksbankens sidsteppande nyligen när det gällde Swedbanks återköp verkar man inte heller ha någon hög ambition att återskapa förtroendet. Först skickade Swedbank mångmiljardbelopp till aktieägarna via massiva återköp av egna aktier. Efter.
 4. 1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. 2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017. 3
 5. På Nasdaqs hemsida hittar du information om Atlas Copcos återköp. De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogram. För ytterligare information om optionsprogrammen och återköp av egna aktier, se not 5 och 20 i årsredovisningen

Vad betyder återköp? - Förklaring och definition av återköpe

 1. Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har beslutat att fortsätta att utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman och som..
 2. Lindab har den 5 juli 2000 återköpt 3,800 aktier till en snittkurs av 95,53kr. Lindabs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 232,200. Det totala..
 3. Återköp av egna B-aktier. Årsstämman den 31 mars 2020 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga B-aktier i Bonava
 4. Bostadsutvecklaren JM:s styrelse har beslutat att använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 24 mars. Det framgår av ett pressmeddelande. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm. JM har möjlighet att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. JM har 69,58 miljoner aktier utestående och bolaget äger [
 5. Återköp av egna aktier 1479 visningar uppladdat: 2000-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Bakgrund: Från och med den 10 mars 2000 är det tillåtet för publika svenska börsföretag att handla i egna aktier. Det är.

Bokföra förvärv och försäljning av egna aktier (bokföring

Styrelsen för Hufvudstaden AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 19 mars 2020 om återköp av egna aktier. Återköp av aktier får ske under perioden från och med den 11 september 2020 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen. Återköp får ske med ett sammanlagt belopp om högst 500. Com Hem Holding AB Förändringar i rättigheter knutna till kategorier av aktier eller värdepapper Com Hem återköper egna aktier Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman idag 23 mars 2017, samt beslutat att genomföra ett första återköpsprogram för sammanlagt upp till 250 miljoner kronor. Aktier Den 90-årige investerarmogulen Warren Buffett försvarar Berkshire Hathaways ovanliga återköp av egna aktier under fjolåret, men sågar fenomenet i allmänhet och riktar kritik mot amerikanska vd-kollegor, enligt ett brev till investmentbolagets ägare Castellums styrelse har beslutat om återköp av egna aktier — 2020-04-30 15:50 Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat att återköpa egna aktier med stöd a.. Förvärv av egna aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen har nu beslutat att utnyttja detta bemyndigande utifrån årsstämmans beslutade villkor. Syftet med återköp av egna aktier är att

Köp av egna aktier - Bolag - Lawlin

Styrelsen för Axfood har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 21 mars 2019 om återköp av egna aktier. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 376 000 egna aktier, 0,2 procent 2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital, 3. lösa in egna aktier enligt 25 kap. 22 §, 4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran, och 5. överta egna aktier enligt 4 kap. 50 § första stycket. Lag (2009:565)

Utdelningspolicy | Attendo

Förvärv och avyttring av egna aktier Rättslig vägledning

 1. Återköp får verkställas vid ett eller flera tillfällen, under perioden från och med den 30 april 2020 fram till nästa årsstämma, av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie som ligger inom det på Nasdaq.
 2. Senaste beslut om mandat för återköp av egna aktier. Bures styrelse fick på årsstämman den 11 juni 2020 mandat att fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier. Återköp kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2021. ‍
 3. Aktier Den amerikanske presidenten Donald Trumps skattesänkningar har lett till stora besparingar för en rad företag. Många av dem valde att använda pengarna till återköp av egna aktier, en taktik som i flera fall visat sig dyrbar
 4. Med återköp av egna aktier som ett komplement till utdelning ges aktieägarna möjligheten att välja skatteeffekt. Denna valmöjlighet består i att aktieägaren antingen realiserar sitt innehav, vilket medför realisationsvinstbeskattning, eller behåller sina aktier i företaget och skattar då endast för utdelningen
 5. Hufvudstaden inleder återköp av egna aktier Fastighetsbolaget Hufvudstadens styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 19 mars om återköp av egna aktier. Det framgår av ett pressmeddelande
 6. Återköp av aktier är numera inget nytt bland svenska börsbolag. Väster om atlanten har det förekommit under en längre tid. Vad innebär återköp av egna aktier? Vanligast är att ett bolag efter ett beslut på bolagsstämman får i uppdrag att köpa in aktier för ett visst belopp eller som procent av antalet utestående aktier

Köpa ut delägare genom indragning av aktier - så funkar det

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda det nuvarande bemyndigandet för återköp av egna aktier givet av bolagsstämman den 27 mars, 2019. Bemyndigandet, att förvärva högst 11 500 000 av bolagets egna aktier, gäller till det att bolagsstämman 2020, som hålls den 25 mars 2020, avslutas Bolaget uppger att högst fem procent av de egna aktierna får återköpas och det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 2 miljarder kronor. Återköp av aktier kan göras fram till dagen för årsstämman 2022

Återköp av egna aktier - Investor A

Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, inom ramen för bemyndigande från årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A enligt. Bolagets återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm med ett sammanlagt belopp om högst 500 miljoner kronor och omfatta högst så många serie A-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat om återköp av egna aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020. Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm och av högst så många aktier så att bolaget innehar tio procent av samtliga.

Sandviks återköp av egna aktier Sandviks aktuella innehav av egna aktier uppgick den 21 november till 7 017 000 aktier, motsvarande 2,71 % av det totala antalet aktier (258 696 000). Sandvik har enligt Bolagsstämmans beslut 2001 möjlighet att totalt återköpa 12 934 800 aktier motsvarande 5 % av totala antalet aktier Styrelsen för Kungsleden AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2020 om återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet inleds idag och omfattar upp till 300 Mkr fram till nästa årsstämma Återköp av egna aktier rangordnas på tredje plats av bolagen. Poängskillnaden är dock inte så stor. Detta ger en fingervisning om att företagen anser att frågan om återköp är relativt viktig i jämförelse med övriga frågor Styrelsens motivering till återköp av egna aktier.pdf. Utvärdering rörliga ersättningar.pdf. Valberedningens förslag.pdf. Årsstämma i Addtech AB.pdf. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman Den 24 april 2007 påbörjades återköp enligt detta beslut och 4 830 000 aktier av serie A återköptes. Vid årsstämman 2008 beslutades att dra in dessa aktier. Denna process avslutades 28 maj 2008. Vid årsstämman 2007 beslutades att dra in de aktier banken återköpt under föregående års mandat

Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier, se noten Ersättningar till anställda i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning Styrelsen i NetEnt AB (publ) har beslutat att inleda återköp av bolagets egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 25 april 2018 Köper egna aktier. Av Marcus Petersson den 13 februari 2020 09:58 Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda styrelsens godkännande från förra året för återköp av egna aktier. Bemyndigandet, att förvärva högst 11 500 000 av bolagets egna aktier, gäller till det att bolagsstämman 2020,. Styrelsen för Arise Windpower AB (Arise) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier som erhölls på bolagsstämman den 25 april 2012, inleda återköp av egna aktier om högst 50 miljoner kronor. Bemyndigandet om förvärv av egna aktier gäller fram till nästa årsstämma och omfattar sammantaget högst 10 procent av bolagets utestående aktier

Återköp av egna aktier SE

Färre aktier ökar också vinsten per aktie vid oförändrad vinst, vilket ser bra ut i den finansiella redovisningen. Återköp av egna aktier tjänar därmed flera syften STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER Styrelsen får härmed avge följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen. Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att återköpa egna aktier av serie B är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen är följande Kinnevik beslutar om återköp av egna aktier 11 feb 2016, 8:00 · Regulatorisk information Investment AB Kinnevik (publ) (Kinnevik) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2015 och initiera ett aktieåterköpsprogram om 500 Mkr att genomföras mellan den 15 februari 2016 och den 23 mars 2016 2017-01-02 Meddelande gällande återköp av egna aktier; Pressmeddelanden 2021-05-06 Bubble tea till Kyrkogatan i centrala Göteborg Läs hela pressmeddelandet; Se tidigare pressmeddelanden; Nyheter 2021-04-30 107 meter. Fabege inleder återköp av egna aktier Ekonomi 8 februari 2021. Dela. Fabege inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Annons. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst.

Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov. Castellum har möjlighet att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Castellum innehar idag 2,08 miljoner egna aktier Klövern inleder återköp av aktier 2012-05-25 Styrelsen i Klövern AB (publ) har beslutat att inleda återköp av egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 17 april 2012. Årsstämman har givit styrelsen bemyndigande om att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier så att Klöverns totala innehav uppgår till maximalt 10 procent av bolagets samtliga aktier

Holmens styrelse har beslutat om återköp av egna aktie

Förvärv av egna aktier får ske från och med den 12 juni 2015 fram till nästa årsstämma. Nordnet AB (publ) äger för närvarande inga egna aktier. Återköpet ska uppgå till högst 1 405 700 aktier (eller sådant högre antal aktier som kan bli en följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser) Tethys Oil har under perioden 14 - 17 december 2020 återköpt sammanlagt 121 637 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 Antal utestående aktier 31 maj 2021 Serie A Serie C Totalt antal aktier; Totalt antal aktier: 2 170 019 294: 24 152 508: 2 194 171 802: Återköpta aktier för långsiktiga incitamentsprogram-27 524 96

Vår strategi | SEBBilia AB - Allt som rör bilenHolmen inleder återköp av aktier från och med i dag - OmniFed begränsar aktieutdelningar i banker | DagensNaringsliv
 • Stall för två hästar.
 • Regional utveckling Norrbotten.
 • Apple Pay aufladen.
 • Deponi i värme.
 • Silver price UK chart.
 • School asset management system.
 • Evolution NetEnt.
 • Localbitcoins Kenya Login.
 • USD/CZK live chart.
 • Buy Bitcoin with Subway gift Card.
 • Käringön bilder.
 • OTC aandelen kopen DeGiro.
 • Topshot.
 • Sjöbo solpark AB.
 • Avstånd Örnsköldsvik Umeå.
 • Lip Mask BIG W.
 • Affärsplan mall Arbetsförmedlingen.
 • Doge faucet app.
 • Koppla in vattenburen golvvärme själv.
 • CPB address.
 • Decred twitter.
 • Filippine puzzel maken.
 • TF2 trade bot.
 • Alfa Laval utdelningsdatum.
 • Enplanshus pris.
 • J.P. Morgan NIO.
 • Nederländerna kultur.
 • The Big Book of Stock Trading Strategies Free Download.
 • Samengevat Natuurkunde vwo.
 • Apple innovation 2020.
 • Best performing ETFs last 20 years.
 • Bitcoin Profit Website Deutsch.
 • Enjin forgot password.
 • Level 3 options trading TD Ameritrade.
 • Nassau, Bahamas.
 • Norrbotten fakta.
 • Nyföretagarcentrum Västerort.
 • New hotel in Vegas 2021.
 • Need for Speed Rivals.
 • Bitfinex WebSocket API.
 • 5 gram Valcambi Gold bar.