Home

Specialfond AIF

Svenska AIF-förvaltare Finansinspektione

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. En extern AIF-förvaltare är en från den alternativa investeringsfonden fristående juridisk person, som förvaltar fonden. Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES Alternativa Investeringsfonder, AIF:er. AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett . komplement till de många andra typer av värdepapper och instrument som finns att handla på Nasdaq Stockholm. Fonderna kan ge både små och stora investerare exponering mot nya tillgångsslag, utan att gör 16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 § Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare ****) Specialfond med godkännande enligt 12 kap. 6 § LAIF ska ha inkommit senast den 20 i efterföljande månad. Fondbolag med brutet räkenskapsår: Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare. Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur många tillgångar, fonden investerar i. I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder Är det fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare ska förvaltaren hålla inne kupongskatt (11 b § KupL). En AIF-förvaltare är en juridisk person som är AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Den som uppgiften lämnas för. Företagsledare och delägare. Uppgifter till delägare i vissa svenska handelsbolag m.fl. Uppgifter till medhjälpande make. Uppgifter till den uppgiftsskyldiga. Förmåner och ersättningar. Betalning till och från utlandet. Investeringssparkonto. Värdepappersfonder och specialfonder specialfond Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder . Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder 4 § En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsin- riktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa in- vesteringsfonder ska ange detta i ansökan och, utöver vad som anges i 3 §, bifog

Hans fråga är om andelarna i fonden ska schablonbeskattas enligt 42 kap. 43 § IL som för andelar i en specialfond. En förutsättning är att fonden motsvarar en svensk specialfond. Fonden uppfyller kraven på att vara en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4 a) i AIFM-direktivet, en definition som även omfattar svenska specialfonder 8 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller en annan alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska varje halvår lämna Finansinspektionen den information som anges i artikel 110.1 och 110.2 i kommissionens delegerade förordning om den sammanlagda förvaltade portföljförmögenheten underskrider de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder RAM ONE: Specialfond (AIF) Andelsklass A: Icke utdelande ISIN: SE0001956350 AIF -Förvaltare: RAM ONE AB, 556629 1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till 100% av medarbetare. Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en så kallad long/short global equity fond som fö 4. en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond och som har tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2 eller 2 a § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Vad är värdepappersfonder och specialfonder? Rättslig

Avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder

 1. värdepappersfond eller specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren (se § 2) Andelsklasserna är förenade med olika avgiftsnivåer enligt § 11. En andelsklass med tröskel för teckningsavgift är förenad med försäljningsavgift enligt § 11. En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass L-U) är öppen endast fö
 2. Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder)
 3. är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) G Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverig
 4. er, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten.

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

5. förvaltning av specialfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), 6. kreditgivning eller kreditförmedling av bostadskrediter till konsumenter som tillhandahålls av företag med tillstånd enligt lagen (2004:297) o Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och förvaltas av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare. Detta innebär bland annat att fonden får avvika från de generell

AIF Alternative Investment Fund AIFMD Direktiv 2011/61/EU CESR Committee of European Securities Regulators CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier ESMA European Securities and Markets Authority EG Europeiska gemenskapen EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ETF Exchange traded fun

Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av. Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under Nordea Klimatfond investerar i företag som genom teknisk innovation skapar lösningar på vår världs klimatutmaningar. Läs mer om Klimatfonden kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 § Browsing: specialfond. Fund Domicile in Sweden - For all the Right Reasons. Stockholm (HedegNordic) - Setting up a fund company has become an increasingly challenging and complex OCT 05 AIF-förvaltarutredningen har i dag överlämnat sitt förslag till ny reglering. AIF-förvaltare, alternativa investeringsfonder och förvaringsinstitut i 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder, 2. för en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringa

AIF-förvaltaren . Mertzig Asset Management AB är AIF-förvaltaren som förvaltar Fonden. Bolaget erhöll 18 mars 2010 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls den 3 oktober 2014. AIF-förvaltaren står unde enligt 42 kap. 43 § IL som för andelar i en specialfond. En förutsättning är att fonden motsvarar en svensk specialfond. Fonden uppfyller kraven på att vara en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4 a) i AIFM-direktivet, en definition som även omfattar svenska specialfonder. Den luxemburgska fondlagstiftningen är även till stor de En specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet AIF-förvaltaren upprättar en årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Handlingarna ska p Trude var en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden administrerades av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar. Lagen är indelad i sexton kapitel. Dessa ä AIF-förvaltaren ska underrättas om förlängningen. Vid tillämpningen av första stycket ska ansökan anses fullständig när AIF-förvaltaren har lämnat in det som anges i 5 § första stycket 1-3, 4 b, 5 och 6. En AIF-förvaltare får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 § har getts Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden vänder sig till allmänheten med den begränsning som följer av § 17. Fondförmögenheten ägs av AIF-förvaltaren har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning av andelar i Fonden, se § 11

alternativa investeringsfonder, för AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller annan fond som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. För vissa av de fonder som Bolaget förvaltar tillämpas hållbarhetskriterier. Information o § 2 AIF-förvaltaren Fonden förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556663-3771, nedan För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller enligt 12 kap. 13 § LAIF, reglerna i 5 kap. LVF, om inte undantag har tillåtits. Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enlig svensk AIF specialfond som står under tillsyn av Finansinspektionen. Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltnings-att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet (rullande 24 månader) om 4-8% per år

Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa

svensk AIF specialfond som står under tillsyn av Finansinspektionen. Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltningsteam att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet om 4-8% En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, AIFM-direktivet 15. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §, 16. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §, 17. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda sam Peabfonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ansvarig AIF-förvaltare är ISEC Services AB. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från ISEC Services AB

Fond: Alternativa investeringsfonder Finansinspektione

 1. Bestämmelsen som tidigare enbart omfattade förvaltning av fonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder fick sin nuvarande utformning per den 22 juli 2013, i samband med att LAIF trädde i kraft. I detta sammanhang utmönstrades uttrycket investeringsfond i fondlagstiftningen och ersattes av uttrycken värdepappersfond och specialfond
 2. En av de viktigaste skillnaderna i de nya reglerna återfinns på informationsområdet. Oavsett om det handlar om en värdepappersfond, det vill säga en UCITS-fond, eller en specialfond, skall det finnas ett faktablad upprättat när en fond omauktoriserats enligt den nya lagen om investeringsfonder
 3. Lag (2017:1146). 6 § Med investeringstillgångar avses 1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform, eller 3. andelar i en värdepappersfond eller en specialfond
 4. AIF-förvaltaren (se § 2) förvaltar fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfon
 5. kreditinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond, utländskt värdepappersföretag som enligt lagen om investeringssparkonto får ingå avtal om investeringssparkonto, utländskt kreditinstitut, förvaltningsbolag och utländsk AIF-förvaltare som hör hemma i en stat inom EES och som förvaltar en specialfond
 6. tning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av. Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa inves-teringsfonder (LAIF). Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.s
 7. 16 § Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk AIF-förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en värdepappersfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa.

Fond Finansinspektione

 1. dre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond
 2. AIF-förvaltare varje kvartal ska lämna ytterligare uppgifter till Finansinspektionen. För förvaltade värdepappers- och specialfonder ska de lämna uppgifter om förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter, typ av fond, jämförelseindex, aktiv risk och exponeringar. För specialfonder ska de även lämna uppgifter om standardavvikelser
 3. eras av ränteinstrument men har regelbundet exponering i valutainstrument, aktieindex, kreditindex och råvaruderivat
 4. SFS 2018:1101 Publicerad den 21 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos FinansinspektionenUtfärdad den 7 juni 2018Regeri
 5. FoF THREE är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Historisk avkastning Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat

Vad är alternativa investeringsfonder och hur fungerar de

 1. En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket 1 och 2 LAIF till investerare som avses i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF, om kraven i 4 kap. 3 § första stycket 3 och 4 är uppfylld
 2. SFS nr 2013:561 Departement/myndighet Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:398 1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll 1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering.
 3. utes
 4. En förklaring till den uppnådda aktivitetsgraden ska också lämnas. Fondbolag och AIF-förvaltare ska, för varje värdepappersfond respektive specialfond som förvaltaren förvaltar och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig
 5. AIF-Förvaltare: FCG Fonder AB ISIN: SE0008373955 MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden i vissa avseenden avviker från de limiter och placeringsbegränsningar som gäller för värdepappersfonder. Information om specifika undantag.
 6. AIF-förvaltaren, Lancelot Asset Management AB (Bolaget), har 2012 som en sedvanlig specialfond. Fonden har den 21 september 2020 omvandlats till en specialmatarfond genom att Finansinspektionen godkände ändring av fondens fondbestämmelser. Fonden.

Ordlista - Fondbolagens förenin

 1. st 8
 2. AIF-förvaltare: Case Kapitalförvaltning AB, Org. nr: 556967-4509 (AIF-förvaltarens moderbolag är Proficio Investment AB) MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Case Safe Play är en specialfond och det innebär att fonden tillämpar undantag från vissa av de placeringsregler som gäller för värdepappersfonder (UCITS). Undantagen anges i.
 3. AIF -förvaltarens har ett aktie-kapital om 50 000 SEK. AIF -förvaltarens har sitt säte i Stockholm. Tillstånd AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande specialfonder: Quesada Försikti
 4. utländsk AIF-förvaltares ansökan om tillstånd till förvaltning av en specialfond och en ansökan om tillstånd till marknadsföring av alternativa investerings-fonder i Sverige, ska innehålla. Det framgår också vad en svensk AIF-förvaltares ansökan om tillstånd till förvaltning av en icke EES-basera
 5. Fondbolag och AIF-förvaltare, som idag tar fram ett fondfaktablad är undantagna från PRIIP-regelverket till och med den 31 december 2019. Undantaget avser direkt försäljning av värdepappersfond och specialfond där fondbolaget producerar fondfaktablad
 6. parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en specialfond som förvaltas av en AIF-förvaltare och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen - utöver vad som anges i 13 och 14 §§ - i fråga om sådana aktie

Specialfond, schablonintäkt - Skatterättsnämnde

ia är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och garanterar inte på något sätt ett visst utfall. Informationen kan visa sig vara inko rrekt, ofullständig eller inaktuell Nordic Cross är en del av CAAM Fund Services AB, en av Finansinspektionen auktoriserad AIF-förvaltare som har tillstånd till AIF-förvaltning och diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer enligt lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF), diskretionär samt fondstrategi för andra strategier Ability Asset Management har lämnat ansökan till Finansinspektionen avseende förändring av tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersföretag. Vid beviljad ansökan innebär detta att specialfonden Ability Hedge kommer att avvecklas, men tillståndet för diskretionär förvaltning kommer kvarstå i samförstånd med Finansinspektionen

sättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och 2. att fonden är en specialfond. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. På regeringens vägnar PER BOLUND Anna Jegnell (Finansdepartementet) 1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53. SFS 2018:2029 Publicerad den 13 december 201 AIF-Förvaltare: FCG Fonder AB ISIN: SE0009779010 MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder än vad en värdepappersfond får göra. Köp och försäljning av fondandelar kan normal Fonden är en specialfond och det innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida. Skatt Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation ningsbolag och AIF-förvaltare att föra investeringssparkonto. På ett sådant investeringssparkonto ska fondandelar och kontanter kunna för-varas. Vidare föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder som innebär att en andelsklass i en värdepappersfond eller specialfond får förena

UCITS-direktiven. De direktiv som inryms inom UCITS-begreppet brukar normalt anses vara nedanstående. Respektive benämning är emellertid inte formell i den meningen att den används av lagstiftaren, utan återspeglar den konsensus som används inom det regulatoriska området I vår ordlista för fonder försöker vi förklara olika ord och begrepp inom fondområdet på ett så enkelt sätt som möjligt. Ta del av vår ordlista för fonder AIF-förvaltare: Nordkinn Asset Management AB . ISIN-kod: SE0005218922 . MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Målsättning och karaktär: är en matarfondFonden (nedan fonden) i handladsvenska kronor (SEK) som investerar i mottagarfonden Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (mottagarfonden), vilken ocks

Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av

eller specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en värdepappersfond eller specialfond får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Lagen (1904:48 s Specialfond Annan verksamhet Organisationsnummer 515602-3300 Institutnummer hos FI 60348 Status Aktiv, 2009-04-20 Tillstånd. 2020-03-20 Godkända fondbestämmelser enligt LAIF Godkända fondbestämmelser, enligt 12 kap. 3 § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 9 § lag (2004:46) om värdepappersfonde Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Normalt kan du köpa och sälja andelar i fonden varje svensk bankdag. Andelsklassen lämnar inte utdelning. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år AIF-förvaltaren Strand Kapitalförvaltning AB är en AIF-förvaltare som står under tillsyn av Finansinspektionen. AIF-förvaltarens anställda investerar egna medel i fonden. Styrelse och Vd: Sten Westerberg, ordförande, född 1939 Staffan Salén, ledamot, född 1967 Annica Möller, ledamot, född 1970 Frans Wehtje, ledamot, född 195 AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet. Andra AIF-aktörer har tidigare administrerat fonder under oreglerade former, såsom förvaltare av riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Detta kommer dock att förändras genom LAIF

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om 1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket, ; 2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a § Strategy Fund, är en oberoende AIF-förvaltare etablerad i England med säte i London och är sedan bolaget grundades, 6 mars 1989, specialiserad enbart på hedgefondanalys och aktiv förvaltning av hedgefondportföljer. IAM Nordic Multi Strategy är en Fund svensk specialfond vars medel placeras i hedgefonder som har en koppling till d Bolaget förvaltar idag fonden Elementa som startades den 5 mars 2015, en månadshandlad specialfond med nordiska små- och medelstora bolag som huvudinriktning. Bolaget Elementa Management AB består av bolagets grundare, Marcus Wahlberg (CEO & CIO), Filip von Uexküll (COO), portföljförvaltaren Eric Andersson, Stefan Gavelin (IR) och analytikern Fredrik Biesert 17. kriterier för de finansiella till-gångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar special-fonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §, Prop. 2020/21:6

Lag (2011:1268) om investeringssparkonto Svensk

AIF-förvaltaren Strand Kapitalförvaltning AB är en en AIF-förvaltare som står under tillsyn av Finansinspektionen. AIF-förvaltarens anställda investerar egna medel i fonden. Styrelse och Vd: Sten Westerberg, ordförande, född 1939 Staffan Salén, ledamot, född 1967 Annica Möller, ledamot, född 1970 Frans Wehtje, ledamot, född 195 specialfond med innehav i bland annat högavkastande företagsobligationer där fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa. Detta är både en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex Strategy Fund, är en oberoende AIF-förvaltare etablerad i England med säte i London och är sedan bolaget grundades, 6 mars 1989, specialiserad enbart på hedgefondanalys och aktiv förvaltning av hedgefondportföljer. IAM Nordic Multi Strategy Fund är en svensk specialfond vars medel placeras i hedgefonder som har en koppling till d

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

- för fondbolag och AIF-förvaltare som ingår i en konsoliderad situation, vissa justeringar i Förslaget innehåller vidare bestämmelser om att årsberättelsen för en värdepappers- eller specialfond ska innehålla uppgifter om de granskningar av ersättningspolicyn som har gjorts under året Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som anges i § 17 nedan. AIF-förvaltaren har inte möjlighet att ta ut köp- eller säljavgifter Peabfonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ansvarig AIF-förvaltare är ISEC Services AB. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från ISEC Services AB. Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning Övriga fonder såsom blandfonder, hedgefonder och AIF-fonder Licenshavaren ska förstå övriga fondtyper på marknaden vad gäller konstruktion, villkor och risker. Licenshavaren ska vidare känna till de grundläggande skillnaderna mellan en värdepappersfond och en specialfond samt de van AIF-förvaltarens verksamhet, nationella bestämmer i förvaltarens hemland som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Investeringar i andra fonder,.

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Enter Select Pro avviker enligt följande: 1 Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente. Fondens mål är att vara fullinvesterad i specialmottagarfonden Bodenholm Master. Fonden investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i specialmottagarfonden Bodenholm Master. Både fonden och specialmottagarfonden har ett absolut avkastnings Den AIF-förvaltare som anges i § 2 företräder andelsägarna i frågor som rör Fon-den, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF-förvaltaren, LAIF och övriga tillämpliga författningar

Atlant Fonde

Pandium Global är en specialfond utan belåning med inriktning på globala aktier. Bolaget grundades 2009 och blev godkänt som AIF-förvaltare av Finansinspektionen i januari 2014 Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försikti skillnader: specialfond jÄmfÖrt med vÄrdepappersfond, specialfond jÄmfÖrt med vanlig alternativ investeringsfond k Översiktligt kÄnna till vilka krav som ska en aif-fÖrvaltare ska lÄmna till sina investerare k . mÅl delmÅl bloom's kunskap om god sed enligt insuresec

 • Gewerbe anmelden Formular.
 • Santander logga in.
 • Paybis legit.
 • Cerner Sverige.
 • Seniorenwoning Oosterwolde.
 • China garden Breda te koop.
 • I don't see crypto on Venmo.
 • Oren accept.
 • Skatteverket gifta sig.
 • Доджкойн прогнози.
 • Förändring synonym.
 • Complete mining rig kopen.
 • Amazon owner.
 • Ta ut pension samtidigt som du jobbar.
 • Lazy Spa Paris.
 • Starta Alltjänst företag.
 • Trumpet transposition chart.
 • Is safemoon halal.
 • General surgery instruments set list.
 • مدرسہ دارالعلوم دیوبند.
 • Bengt martins avbokning.
 • KryptoBot opinie.
 • Explain xkcd 1354.
 • Bitcoins delven.
 • ICA studentrabatt.
 • G.A.D bokhylla.
 • Riddle picture puzzles.
 • Wat zijn vaste lasten (TVL).
 • Stöcksjö tomt.
 • SBB lediga lägenheter.
 • Equilend logo.
 • Saxlund riktkurs.
 • Altijd Gert Verhulst.
 • Stoic crypto app review.
 • Bitcoin business account.
 • GoGetFunding Malaysia.
 • Musterdepot kostenlos.
 • Montera element i badrum.
 • Bit earning com Reviews.
 • Cosmos Telegram.
 • Cortal Consors.